Obchodní podmínky

1.
Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při realizaci objednávek zboží, zejména knih nakladatelství ATLANTIS, spol. s r. o. prostřednictvím těchto internetových stránek (www.atlantis-brno.cz) a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.

2.
Prodávajícím je společnost ATLANTIS, spol. s r. o., se sídlem Česká 15, 602 00 Brno, IČO: 47912383. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího knihy dle bodu 1.

3.
Označení zboží, popis zboží i cena zboží jsou uvedeny přímo v e-shopu.
Zboží, u kterého je aktivní volba „KOUPIT“, má prodávající skladem nebo jeho dostupnost může zajistit; pokud by se výjimečně ukázalo, že tomu tak není, prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit.
Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.

4.
Prodávající nabízí na těchto internetových stránkách v sekci Antikvariát knihy, které jsou mechanicky poškozené nebo mají zažloutlé listy, textově jsou však vždy úplné. Prodávající neodpovídá za vady, které jsou uvedené u jednotlivých knih v sekci Antikvariát, kupující s tím souhlasí a s tímto vědomím knihu objednává a kupuje. Není-li uvedeno jinak, prodávající poskytuje na knihy uvedené v sekci Antikvariát a objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevu 50 % z doporučené prodejní ceny.

5.
Doručení objednávek v České republice

Objednané knihy prodávající buď zašle kupujícímu poštou, tj. prostřednictvím České pošty nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek, nebo si je kupující osobně vyzvedne a zaplatí. Při potvrzení objednávky může kupující zvolit jeden z nabízených způsobů dopravy.
Aktuální způsoby dopravy a příslušné poplatky s tím spojené jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
Prodávající odešle objednané knihy kupujícímu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží úhradu ceny. V případě osobního odběru si kupující knihy vyzvedne osobně po předchozí telefonické domluvě v sídle prodávajícího; pokud si kupující nevyzvedne objednané knihy do 14 dnů od objednávky, kupní smlouva (objednávka) zaniká, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
Prodávající nedoručuje zboží objednané přes jeho e-shop mimo území České republiky.

6.
Cena a její placení

Cena se skládá z ceny objednaného zboží po zohlednění příslušných slev a z poplatků spojených se způsobem dopravy a způsobem platby, které si kupující zvolí v objednávkovém formuláři.
Prodávající poskytuje na zboží objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevu 10 % z doporučené prodejní ceny, není-li uvedeno jinak. Cena objednaného zboží je doporučená prodejní cena po zohlednění poskytnuté slevy a po přičtení části ceny označené jako poplatek dle bodu 5 nebo 6 těchto Obchodních podmínek.
Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH.
Aktuální možné způsoby platby ceny a příslušné poplatky s tím spojené jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
Změna ceny vyhrazena oproti uzavřené kupní smlouvě, a to v případě chybně uvedené ceny v nabídce na těchto internetových stránkách, chyby systému či jiného omylu. V takovém případě prodávající upozorní kupujícího na změnu ceny (e-mailem či dopisem) a kupní smlouva zaniká, nebude-li dohodnuto jinak.
Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz .

7.
Odstoupení od smlouvy – právo kupujícího

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu oznámení o odstoupení v písemné a listinné podobě a spolu s tímto oznámením vrátit prodávajícímu na adresu ATLANTIS, spol. s r.o., odbyt, Hybešova 38, 602 00 Brno, veškeré zboží převzaté od prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží a nebezpečí vzniku škody na zboží do okamžiku jeho vrácení, tj. doručení prodávajícímu. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu finanční prostředky, které jako úhradu kupní ceny za zboží dle smlouvy od kupujícího obdržel, přičemž tyto finanční prostředky budou sníženy o (tj. nevrací se): poplatky dle bodu 5 nebo 6 těchto Obchodních podmínek, případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží kupujícímu, případné náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží, vzniklou škodu v případě poškození či zjevného opotřebení vráceného zboží. Uvedené finanční prostředky je prodávající povinen vrátit do 14 dnů ode dne doručení odstoupení a vrácení zboží.

8.
Odpovědnost za vady, reklamace

Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě zjištění porušení zásilky ho ihned reklamovat u přepravce. Pokud kupující zjistí při převzetí vady dodaného zboží, bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího e-mailem na atlantis-brno@volny.cz, kde uvede číslo objednávky, popis vadného zboží, popis závady. Je-li to možné, prodávající oprávněnou reklamaci vyřídí dodáním stejného zboží bez vad.

9.
Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.
Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.

11.
Uzavřením kupní smlouvy, resp. objednáním zboží v rámci e-shopu prodávajícího, kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami i podmínkami ochrany osobních údajů detailně seznámil před vyplněním a odesláním objednávky. Na tyto obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit, neboť jsou bez omezení přístupné na těchto internetových stránkách.