Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu a za podmínek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR - General Data Protection Regulation“) a dle příslušných právních předpisů České republiky.

Správce osobních údajů

ATLANTIS, spol. s r. o., se sídlem Česká 168/15, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 47912383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 10060. Kontaktní e-mail: atlantis-brno@volny.cz

Osobní údaje a účel jejich zpracování

Zpracováváme osobní údaje - zejména e-mailové adresy, jména a příjmení, poštovní adresy, telefonní čísla, příp. další.
Pokud nám fyzická osoba poskytne dobrovolně své osobní údaje, zejména při registraci v našem e-shopu, při objednávce, při potvrzení, že chce dostávat e-mailem zprávy o nových knihách, nebo jiným způsobem, pak tyto osobní údaje zpracováváme jen pro legitimní účely a jen po dobu, která je pro tyto účely potřebná.
Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění našich právních povinností, pro účely naší obchodní činnosti (zejména vyřizování objednávek a plnění smluvních závazků) a pro účely marketingové.
Marketingové účely zahrnují zasílání obchodních sdělení (zejména zasílání zpráv o nových knihách, recenzích, akcích apod.) a analýzu chování zákazníků.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a právo odvolat souhlas

Pokud fyzická osoba projeví zájem o zasílání obchodních sdělení, ať již souhlasem v listinné podobě nebo elektronicky (e-mailem apod.), udílí nám tím souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může fyzická osoba kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu lze provést zasláním zprávy s předmětem NEZASÍLAT na adresu atlantis-brno@volny.cz .

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme výhradně těm subjektům, které s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů s nimi přicházejí do styku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze pro daný účel zpracování. Osobní údaje tak poskytujeme správcům našich informačních systémů vč. webových stránek a e-shopu, smluvním přepravcům (pro účely doručení zásilky se zbožím) a smluvním dodavatelům služeb (zpracování účetnictví apod.).

Vaše práva

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

  • na přístup ke svým osobním údajům (zejména zda a jaké Vaše údaje zpracováváme)
  • na opravu svých osobních údajů
  • na výmaz svých osobních údajů (není-li to v rozporu s jiným oprávněným zájmem)
  • na námitku proti zpracování
  • na omezení zpracování
  • na přenositelnost údajů
  • na podání stížnosti u dozorového úřadu (v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Svá práva můžete vůči nám uplatnit listovním psaním na adrese sídla naší společnosti, nebo e-mailem na atlantis-brno@volny.cz .